Kto sme

Spoločnosť vznikla ako výsledok prirodzeného vyústenia spojenia dvoch osôb zaoberajúcich sa požiarnou bezpečnosťou. Značka POBEST vzniká v roku 1994, ako podnikajúca fyzická osoba, so zameraním na riešenie požiarnej bezpečnosti stavieb. Poskytovanie služieb v oblasti požiarnej ochrany od r. 2000 je druhou líniou, ktorých spojením vzniká v roku 2006 spoločnosť POBEST, s.r.o., poskytujúca služby nie len v požiarnej ochrane, ale aj v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Spoločnosť sa etablovala na trhu ako odborne zdatný a spoľahlivý partner, dynamicky rozširujúci portfólio produktov s uznávaným tímom odborníkov.

Naša história

1994 -
vznik značky POBEST
požiarna bezpečnosť stavieb
2000 -
služby v požiarnej ochrane
technik požiarnej ochrany
2004 -
rozšírenie činnosti o bezpečnosť
a ochrana zdravia pri práci
autorizovaný bezpečnostný technik
2006 -
POBEST, s.r.o.
spojenie a vytvorenie novej právnej formy
2013 -
ochrana osobných údajov
environmentálna bezpečnosť

2014 -
rozšírenie výkonného tímu,
nové produkty a služby
realizácia požiarnych zariadení a požiarnych konštrukcií

Pracovné príležitosti

Máš záujem pracovať v profesionálnom tíme s rodinnou atmosférou?

Hľadáš prácu, v ktorej môžeš naplno uplatniť a rozvíjať svoje schopnosti?

Hľadáš spoločnosť, ktorá ponúka stabilitu a s ktorou môžeš spoločne rásť?

Čestní, pracovití, oddaní,
s profesionálnym prístupom, sú u nás vždy vítaní.

Daj o sebe vedieť a ukáž, čo nám vieš ponúknuť.

Je možné, že aktuálne nerozširujeme naše rady len preto, že o Tebe nevieme...

Lídri tímu

Vyštudovala právnickú fakultu. Oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa aktívne venuje od roku 2000.

V posledných rokoch sa intenzívne venuje aj oblasti ochrany osobných údajov. Je odborne spôsobilá pre uvedené oblasti ako, technik požiarnej ochrany, autorizovaný bezpečnostný technik, zodpovedná osoba. Je auditorom manažérskych systémov podľa ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Činnosť spoločnosti POBEST, s.r.o. riadi od jej založenia v roku 2006.

Štefan Mikle 


Špecialista požiarnej ochrany od roku 1994 pod obchodným názvom POBEST.

V rokoch 1996 až 2000 riadil oddelenie požiarnej prevencie na Krajskom riaditeľstve HaZZ v Trnave.
Od roku 2000 rieši požiarnu bezpečnosť v súkromnej sfére, kde pod jeho vedením vznikali koncepčné návrhy, ako aj detailné riešenia pre požiarnu bezpečnosť stavieb a stabilné hasiace zariadenia od komplexných výrobných závodov po unikátne technológie.

Aktívne pracuje v legislatíve, bol pri písaní vyhlášky, základného predpisu o požiarnej bezpečnosti stavieb, je spracovateľom viacerých noriem na požiarnu bezpečnosť a hasiace zariadenia. Od r. 2008 zastával funkciu predsedu subkomisie SK1 Požiarna bezpečnosť stavieb, Technickej komisie TK17, pri Slovenskom ústave technickej normalizácie a od roku 2014 pri Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Od roku 2016 zastáva funkciu predsedu technickej komisie TK120 Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi. Požiarnotechnické zariadenia a prostriedky na ochranu pred požiarmi.

Imrich Hornák 

Realizáciou požiarnotechnických zariadení sa zaoberá od r. 2000. Je odborne spôsobilou osobou pre činnosť „stavbyvedúci“, absolvoval školenia u všetkých relevantných výrobcov komponentov stabilných hasiacich zariadení, ako napr. Tyco, Minimax, Victaulic.
Pod jeho vedením sa realizovali rozsiahle, zložité hasiace systémy a protipožiarne zariadenia najvýznamnejších investícií na Slovensku, či už pre ochranu priemyslu, administratívy alebo obchodno-komerčných komplexov. Jeho oddanosť a zanietenosť pre odborné technické riešenie je zárukou kvalitnej a nekompromisnej realizácie každého diela, no v prvom rade vždy spokojného obchodného partnera a užívateľa.

Pavol Hornák


V oblasti realizácie stabilných hasiacich zariadení pracuje už viac ako 10 rokov. Rýchlo sa v danej problematike etabloval a vypracoval sa na špičkového odborníka v oblasti riadenia zákazky, od projektovej prípravy až po úspešné uvedenie systému do prevádzky a odovzdanie diela spokojnému zákazníkovi. Bol zodpovedný za realizáciu rôznych typov stabilných hasiacich zariadení, od najrozšírenejšieho sprinkleru až po špeciálne typy hasiacich technológií.

Jaroslav Seifert


Poskytovaním a zabezpečovaním servisných služieb pre zákazníkov sa zaoberá cez jednu dekádu, z toho už viac ako 5 rokov pôsobí ako uznávaný odborník v oblasti riadenia a výkonu kontrol a servisných služieb stabilných hasiacich zariadení. Zabezpečoval výkon pravidelných zákonných kontrol (revízií), ako aj samotný non-stop servis na Slovensku i v zahraničí. Počas tohto obdobia získal široký prehľad a odborné technické a praktické znalosti o kontrolnej činnosti, údržbe a opravách rôznych typov stabilných hasiacich zariadení, od najrozšírenejších sprinklerov, až po špeciálne penové či plynové systémy hasenia.

Skúsenosti

Bohaté osobné skúsenosti sme získali počas uplynulých 15 rokov pri riešení bezpečnosti obchodných centier, kancelárskych budov, hotelov, ako aj výrobných prevádzok rôzneho charakteru, od čistých priestorov v elektrotechnike, cez chemickú prevádzku s výrobou, spracovávaním a skladovaním horľavých kvapalín a iných nebezpečných látok, až po „špinavú“ prevádzku spracovávania a likvidácie komunálneho odpadu.

Výhody

- individuálny prístup
- odborné zanietenie
- komplexné riešenia
- kvalifikovaní odborníci
- dlhoročné skúsenosti
- silné zázemie
- stabilná spoločnosť
- rodinná atmosféra
- spoľahlivý partner
- bezpečnosť pod jednou
  strechou