RIEŠENIA PRE VÁŠ ÚSPECH

Pozrime sa na to spoločne


Potrebujete poznať požiadavky slovenskej legislatívy, alebo sa orientovať v podmienkach poisťovne, či riešiť bezpečnosť podľa predpisov NFPA,
FM Global, VdS alebo CEA?

Zadefinujte problém, povedzte Vaše očakávania a my Vám po analýze predložíme možné riešenia v alternatívach.

Plynové hasiace zariadenia

Plynové hasiace zariadenie sa používa na ochranu priestorov, kde sa z určitých dôvodov nemôže alebo nesmie použiť iné hasiace médium, najčastejšie voda, prípadne hasiaca pena alebo prášok. Používa sa najmä na ochranu priestorov s citlivými zariadeniami ako sú serverovne, dátové sály, technologické zariadenia, ale aj na ochranu priestorov s vysokými hodnotami, ako sú múzeá, depozitáre, archívy a pod.

Ako hasiace plyny používame dva základné druhy:
- plyny prírodné (dusík, CO2, argón a ich zmesi)
- plyny chemické (Novec, FM200)


Voľba druhu a konkrétného plynu závisí od aktuálnych podmienok zadania a preferencií zadávateľa. Ak je to možné, vždy navrhujeme pozrime sa na to spoločne...

Hasiace plyny prírodné

Čisté, vyskytujúce sa bežne v atmosfére, alebo ich zmesi v stanovenom pomere. Hasiaci účinok je vždy založený na znížení koncentrácie kyslíka pod objem pri ktorom je horenie nemožné.
Dusík (IG-100)
Inergen (IG-541)
Oxid uhličitý (CO2)

Hasiace plyny chemické

Horenie je chemická reakcia a do tejto reakcie vstupujú hasiace plyny tým, že ich prerušujú. V našich podmienkach sa používajú najmä
- NOVEC 1230 (FK-5-1-12)
- FM200 (HFC 227ea)

Dôležitým faktorom pri návrhu je vždy ohľad na bezpečnosť osôb – vytvorenie bezpečných podmienok na únik z chráneného priestoru a správna koncentrácia použitého hasiaceho plynu.
Pre bezchybnú funkciu plynového hasiaceho zariadenia a pre dosiahnutie očakávaného výsledku dôležitou súčasťou zariadenia je riadenie hasiaceho procesu a detekcia požiaru v počiatočnom štádiu horenia, čo zvyčajne zabezpečuje elektrická požiarna signalizácia.