RIEŠENIA PRE VÁŠ ÚSPECH

Pozrime sa na to spoločne


Potrebujete poznať požiadavky slovenskej legislatívy, alebo sa orientovať v podmienkach poisťovne, či riešiť bezpečnosť podľa predpisov NFPA,
FM Global, VdS alebo CEA?

Zadefinujte problém, povedzte Vaše očakávania a my Vám po analýze predložíme možné riešenia v alternatívach.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Úroveň vyspelosti každej spoločnosti je merateľná starostlivosťou o bezpečnosť a zdravie svojich zamestnancov. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na správnej úrovni Vám zabezpečíme v rámci našej bezpečnostnotechnickej služby, kde poskytujeme poradenstvo v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia.