RIEŠENIA PRE VÁŠ ÚSPECH

Pozrime sa na to spoločne


Potrebujete poznať požiadavky slovenskej legislatívy, alebo sa orientovať v podmienkach poisťovne, či riešiť bezpečnosť podľa predpisov NFPA,
FM Global, VdS alebo CEA?

Zadefinujte problém, povedzte Vaše očakávania a my Vám po analýze predložíme možné riešenia v alternatívach.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vítame Vás na našej webovej stránke www.pobest.sk.
Ochrana osobných údajov je našou prioritou, a to nie len preto, že ochrana osobných údajov patrí do nášho porfólia služieb, ktoré ponúkame. Chceme Vás informovať o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje, prečo to robíme a aké sú Vaše práva.

Spracúvanie osobných údajov

Spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré dobrovoľne poskytujete vyplnením kontaktného formuláru. Právnym základom v tomto prípade je čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
Osobné údaje, ktoré spracúvame, zahŕňajú údaje fyzických osôb, získané prostredníctvom kontaktného formulára, ktorého odoslanie je podmienené súhlasom so spracovaním osobných údajov.
Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu a následne budú vymazané.

Spoločnosť POBEST, s.r.o. realizuje technické a organizačné opatrenia na ochranu všetkých osobných údajov pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb v súlade s bezpečnostnými opatreniami, ktoré boli nastavené v súlade platnými právnymi predpismi na úseku ochrany osobných údajov, ďalej v súlade s projektovou dokumentáciou na ochranu osobných údajov, ktorú má spracovanú.

Spoločnosť POBEST, s.r.o. má stanovenú DPO (Data Protection Officer – zodpovedná osoba prevádzkovateľa v zmysle GDPR), ktorá okrem iného monitoruje súlad so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, s osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcimi sa ochrany osobných údajov a s pravidlami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa súvisiacimi s ochranou osobných údajov, vrátane rozdelenia povinností, zvyšovania povedomia a odbornej prípravy osôb, ktoré sú zapojené do spracovateľských operácií a súvisiacich auditov ochrany osobných údajov. Kontakt na našu DPO nájdete nižšie, v časti Zodpovedná osoba prevádzkovateľa.

Google Universal analytics

Táto webová lokalita využíva službu Google Universal Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google. Prostredníctvom tejto služby nezískavame Vaše osobné údaje, túto službu využívame na analyzovanie návštevnosti na tejto stránke.

Google Search Console

Táto webová lokalita využíva službu Google Search Console, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google. Prostredníctvom tejto služby nezískavame Vaše osobné údaje, túto službu využívame na analyzovanie návštevnosti na tejto stránke.

Vymazanie údajov

Vaše údaje budú vymazané v stanovených lehotách a za podmienok, ktoré sú v súlade s príslušnou legislatívou a projektovou dokumentáciou na ochranu osobných údajov, ktorá určuje podmienky ich vymazania. Na konci týchto lehôt budú príslušné údaje pravidelne vymazané.

Vaše práva súvisiace so spracovaním osobných údajov

Právo na prístup k osobným údajom

Na základe žiadosti máte právo od nás získať informácie v zmysle § 21 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ktoré sme spracovali, alebo spracovávame. Žiadosť nám adresujte poštou alebo e-mailom na adresy, ktoré sú uvedené nižšie.

Právo na opravu

V zmysle čl. 16 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, máte právo právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Žiadosť na opravu nám adresujte poštou alebo e-mailom na adresy, ktoré sú uvedené nižšie.

Právo na vymazanie

V zmysle čl. 17 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, máte právo na okamžité vymazanie ("právo byť zabudnutý") Vašich osobných údajov. Žiadosť nám adresujte poštou alebo e-mailom na adresy, ktoré sú uvedené nižšie.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Kontaktná adresa dozorného orgánu:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
www.dataprotection.gov.sk
+421 2 3231 3220

Zodpovedná osoba prevádzkovateľa

Otázky, ktoré sa týkajú spracúvania Vašich osobných údajov, žiadostí o uplatnenie Vašich práv a sťažností, adresujte priamo DPO (Data Protection Officer – zodpovedná osoba prevádzkovateľa):

Mgr. Katarína Mikle
POBEST, s.r.o.
Zavarská 10H/8032
917 01 Trnava
gdpr_dpo@pobest.sk

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

POBEST, s.r.o.
Zavarská 10H/8032
917 01 Trnava